Що таке форс-мажор?

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами (ч. 2 ст. 14-1 ЗУ “Про тоогово-промислові палати в Україні”).

З 17.03.2020 р. до обставин непереборної сили (форс-мажору) відноситься також карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України (ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” №530-ІХ від 17.03.2020 р.).

Чи звільняє форс-мажор від виконання зобов’язань за договором?

Відплвідно до ст. 617 ЦК України, особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Отже, форс-мажор звільняє від відповідальності за невчасне виконання договірних зобов’язань (наприклад, у вигляді пені, штрафних санкцій тощо), однак не звільняє від обов’язку сторони договору виконати свої зобов’язання як тільки завершаться форс-мажорні обставини.

Чи можливо в односторонньому порядку достроково розірвати договір на підставі форс-мажору?

Як уже зазначалося, форс-мажор не звільняє від виконання зобов’язнь за договором. А відповідно до ст. 525 ЦК України, одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, форс-мажор (обставини непереборної сили) не дає підстав для одностороннього дострокового розірвання договору.

Чому виникає путаниця у понятті форс-мажору або форс-мажор та орендна плата

30.03.2020 р. ВР України окремо прийняла ЗУ №540-ІХ, яким внесла зміни до чинного ЦК України. У відповідності до зазначено закону, орендарі протягом сторку дії карантину, можуть не сплачувати орендну плату у випадку, якщо вони не використовують орендовані приміщення. Тобто, орендарі, які не використовують орендовані ними приміщення можуть не сплачувати орендну плату не на підставі форс-мажору, а відповідно до спеціального закону, який звільняє орендарів від виконання ними своїх зобов’язань лише в частині та на певний строк.

Посвідчення факту виникнення форс-мажорних обставин

Факт виникнення, тривалість та припинення форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами шляхом видачі відповідного сертифіката. При чому таке засвідчення робиться за кожним окремим договором/зобов’язанням, виконання яких настало, але стало неможливим через обставини непереборної сили (форс-мажор).


Читайте також: